షెర్లక్‌ హోమ్స్‌ పరిశోధనల క్రమంలో నాలుగు నవలలు, 65కు పైగా కథలు ఉన్నాయి. హోమ్స్‌ పరిశోధనలలో ఇది రెండవ నవల. ఇందులోని కథ అండమాన్‌ దీవులు, భారతదేశంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.

Pages : 166

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good