థియేటర్లో కూర్చుని సినిమా చూసే ప్రేక్షకులకు తెరమీద కనిపించే కథలు మాత్రమే తెలుస్తయ్‌గాని తెర వెనుక కథలు తెలియవు. దాదాపు ప్రతి సినిమాకు తెరవెనుక కథ ఒకటి వుంటుంది. అంటే సినిమా నిర్మాణానికి ముందు, సినిమా తీసే సమయంలోనూ ఎన్నో చిత్రవిచిత్రమైన విషయాలు, సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయ్‌.
తెలుగు సినిమాకి చరిత్ర వున్నమాట నిజమేగాని, సరియైనదీ - సమగ్రమైనదీ - లేదు.
అందువల్ల తెలియనిది తెలియనట్టు, అనుమానంగా వున్నది అనుమానంగా వున్నట్టు, గట్టిగా తెలిసినది తెలిసినట్టు వ్రాస్తే ఏ యిబ్బందీ వుండదు! అటువంటి ప్రయత్నమే ఈ 'తెర వెనుక కథలు'!

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good