సారే జహాసె అచ్చా!

సారే జహాసె అచ్ఛా - హిందుస్తా హమారా, హమారా ||సారే||

హమ్‌బుల్‌ బులే హై ఇస్‌కీ

మేగుల్‌ సితా హమారా, హమారా

పర్‌బత్‌ వో సబసే ఊంచా

హమ్‌సాయ ఆస్‌మాకా

వోసంతరీ హమారా - వోపాస్‌వా హమారా, హమారా ||సారే||

గోదీమే ఖేల్‌తేహై

ఇస్‌కీ హజార్‌ నదియా

గుల్‌షన్‌ హై ఇస్‌కేదమ్‌ సే

రష్‌కేబినా హమారా, హమారా ||సారే||

మజ్‌హబ్‌ నహీ సిఖాతా

అపస్‌మే బైల్‌ రఖనా

హిందీ హే హమ్‌ (3) వతన్‌ హై

హిందూ సితా హమారా, హమారా సారే జహాసె అచ్ఛా||

ఇటువంటి దేశభక్తి గీతాలు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నాయి.

పేజీలు : 104

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good