'ఉండాలోయ్‌ కవితావేశం / కానీవోయ్‌ రసనిర్దేశం'. శ్రీశ్రీ తన గీతం జనుల గుండెల్లో ఘూర్ణిల్లడానికి రసరాజాలైన కరుణవీరాల్ని గ్రహించాడు. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం ఆయన వ్రాసిన ఎలెజీ అంతగా పఠిత నేడ్పించే ఎలిజీ తెలుగుభాషలో రాలేదు. 'కవితా...ఓ కవితా !', 'బాటసారి', 'భిక్షువర్షీయసి', 'సంధ్యాసమస్యలు', 'ఆకాశదీపం', 'నీడలు', 'పేదలు' - మొదలైన ఖండికలన్నీ కరుణారసం కన్నీటి ఏటిఒడ్డున పండిన మహాకవితాక్షేత్రాలు.

అనంత దారుణదృశ్యాల్ని కవిత్వంతో ఫోకస్‌ చేసి చూపిన మరొక అభ్యుదయ కవి లేడు.

పేజీలు : 63

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good