యువతరంలోని గులాబీల స్వచ్ఛత అతను. మెరుపుల మంట ఆమె. రెక్కలు విచ్చుకున్న పెద్దల స్వార్ధానికి కీళ్ళు విరిచి మెరిసే ఆ మంటను జ్వాజ్వాల్యమానం చేయాలని అతని ఉద్రేకపు నిశ్చయం.
లక్షల విలువ చేసే మామ గడ్డిపరకే అయ్యాడు. రీసెర్చి చదువు దులిపేశాడు. అండగా ఆమెను అక్కున చేర్చుకున్నాడు. ఆమె బ్రతుకు బాటకు తోడయ్యాడు.
కాని అతనికి 'లోకం' తోడు లేదు. కాకులు పొడుచుకునే తింటాయి. రాక్షసులు పీక్కు తింటూనే వుంటారు. చుక్కల్ని అందుకోవాలనుకునే వారి రెక్కలు తెంచి వేయడం ఈ లోకానికి సరదా! 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good