ఇది శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి ప్రచురిస్తోన్న 92వ పుస్తకం. 

1 ప్రకృతి గీతములు

1. స్వేచ్ఛ

ఆ మహోన్నత దివ్య వృక్షాగ్రమందు

నూత్న చైతన్య రాగ సన్నుతములగుచు

గదిలి యాడెడు పత్ర సంఘముల నడుమ

నేను సైతమొక్కాకునై యెనయుదేని.


అన్నిటి విధాన జీవించి యున్నకాల

మాట పాటలతో బూర్తియైన వెనుక

గళల గోల్పడి, కలుష పంకమున జిక్కి

క్రిందబడి పాంథజనుల త్రొక్కిళుల స్రుక్కి


ప్రకృతి యాగారమున నశింపంగబోక

గాలి యొసగెడు క్రొత్త ఱెక్కల ధరించి

అతి నిరాఘాటముగ విహాయస పథాల

నెఱుక పడరాని యెచటికో ఎగసిపోదు !

పేజీలు : 47

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good