ఇందులో అ నుండి హ వరకు పదాలు, సంస్కారాలు, న్యాయాలు, సంఖ్యల మీద తెలిసే పదాల అర్ధాలు, యక్ష ప్రశ్నలు, చతుష్పష్టి కళలు, పుత్రులు గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good