'పడమటి వీధి' పోటుకు మనీషి కావలసిన మనిషి 'మనీ'షి అవుతున్నాడు. నవ్వుల్ని మర్చిపోతున్నాడు. పువ్వుల్ని చిదిమేస్తున్నాడు. తాను డాలర్‌, కాకుంటే రూపాయిగా మారుతున్నాడు. మనిషంటే మనీ అనే కొత్త పదాన్ని నిఘంటువుల్లో చేరుస్తున్నాడు. మనిషి పరాయీకరణ అవుతున్న సందర్భాన్ని, సహజాతుకతను చేతులారా నరుక్కొంటున్న దుస్థితిని సుశీల ఈ కవితల్లో శక్తిమంతంగా వ్యక్తీకరించింది.     - పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ, అధ్యక్షులు, అరసం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good