ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ శాశ్వతం కాదు

నిన్నటి ప్రత్యూషం నేడు లేదు

ఈ రోజుటి ప్రదోషసంధ్య, రేపటికి పాతది...మాసినది..

ఓ గంట క్రితం చుట్టేసిన దు:ఖం యిప్పుడు శూన్యం

ఈ చిటికెడు విషాదాలూ

క్షణకాలప్పాటు మెరిసే ఆనందాలూ..సుఖాలూ...

వీటిని మోస్తూ యిన్ని కోట్ల ప్రాణాలు?

అన్నీ...అందరూ కల్సి ఎక్కడికి?

ఎటువేపుకి ప్రస్థానం?

ఒక అనుభూతి నింకో అనుభూతి కబళిస్తూ...

అంతం లేని దారిలో

అక్కడక్కడా ఆగిపోతూ...చివరికి?

అంతా...అన్నీ... అందరూ...ఒకే గహ్వరంలోకి...

కాంతిని కూడా స్వాహా చేసే మహా బిలంలోకి...

భావాతీత...అనుభూతి రాహిత్య

మహా శూ.....న్యం....లో....కి....

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good