చిందుల ఎల్లమ్మ బత్కు కత...

ఇది ఎల్లమ్మ బతుకు కత మాత్రమే కాదు.

వెనకబడ్డ తెలంగాణాలోని నిజామాబాద్‌ పల్లె ప్రజల బతుకు చిత్రం కూడా...!

ఈ ప్రాంతం పరిస్థితిని ఎల్లమ్మ బొమ్మ కట్టడమే కాదు, అది మారుతున్న తీరులో దాని రూపుకట్టింది.

ఈ ఇందూరు ప్రాంతంలో చదువులు, కరువులు, వ్యాధులు, కులాలు, వాళ్ల మనస్తత్వాలు, పెళ్లిళ్లు, జీవిత విధానం, సమాజ నిర్మాణం, గ్రామీణ వ్యవస్థలో ఆధిపత్యం, దానిలో మార్పులన్నింటినీ తన 82 ఏండ్ల జీవిత కాలంతో అవి ముడిపడ్డ రీతిలోనే ఆవిష్కరిస్తూ పోయింది. వ్యక్తీకరిస్తూ పోయింది చిందుల ఎల్లమ్మ.

ఈ అర్థంలో (నేరేషన్‌) వర్ణన పాత నుండి కొత్తకు మారుతున్న నిజామాబాదు ప్రజల చరిత్ర కూడా.

Pages : 104

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good