ఇది చార్లెస్‌ డార్విన్‌ ఆత్మకథ. దీనిని ఆయన ప్రచురణ కోసం రాయలేదు. తమ కుటుంబంలో రాబోయే తరాల పిల్లల కోసం రాశాడు. అయితే ఆయన చనిపోయిన తరువాత ఆయన కుమారుడు ప్రాన్సిస్‌ డార్విన్‌ ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించాడు. దాన్నే ఇప్పుడు తెలుగు చేసి అందిస్తున్నాం.

డార్విన్‌ అనగానే పరిణామ సిద్ధాంతం గుర్తు వస్తుంది. అంటే డార్విన్‌ కంటే ముందు ఎవరూ పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని గ్రహించలేదని కాదు. అయితే డార్విన్‌ ప్రత్యేకత ఏమంటే, పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించడానికి తోడ్పడే భౌతిక సమాచారాన్ని ఆయన బండెడు పోగుచేశాడు. దానితో సృష్టి సిద్ధాంతం పటాపంచలు అయింది.

ఆయన లక్ష్యం సత్యాన్వేషణే తప్ప దైవాన్ని తిరస్కరించడం కాదు. కాని తాను ఆవిష్కరించిన సత్యం దైవాన్నీ దైవవాదాన్నీ తిరస్కరిస్తోంది. కనుక ఆయన సత్యాన్ని స్వీకరించి దైవాన్ని వదిలేశాడు.

Pages : 86

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good