సాహిత్యంలో కథలకొక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అనేక సందర్భాలలో వివిధ స్పందనలకి అక్షర రూపం ఈ కథలు. ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్ గారు రచించిన అందమైన 14 కథల సమాహారమే ఈ మౌనభాష్యం.

-ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good