కొన్ని రంగురంగుల సాయంకాలాల్లో

కురిసిన యీ మంచుపూలవాన యే

మంత్రనగరి సరిహద్దులలోని స్వప్నవసంతమో...

ఈ 'మంచుపూల వాన' కథల పుస్తకంలో....

వర్షపుజల్లులో..., మంచుపూల వాన, చలెగ చలెగ యె యిష్క్‌ కా జమానా..., మంత్రనగరి సరిహద్దులలో, అమ్మకో యిల్లు, కొన్ని రంగురంగుల సాయంకాలాల్లో..., చెమ్మగిల్లిన వసంతం, మాయ, ఎంఎస్‌. మయూర, చింతచెట్టు నీడలో వెచ్చని పరిమళపు పాట, వసంతస్వప్నం, వాన కురిసిన వో మధ్యాహ్నం...కథలున్నాయి.

Pages : 246

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good