జ్యోతిష్య శాస్త్రం చాల కాలంగా రహస్యంగా బోధిమ్పబడుతూ వచ్చింది. సంస్కృత భాషలోని గ్రంధాలూ కేవలం పండితులకు మాత్రమే అర్ధమయ్యే రీతిలో యుండెను. ఎంతో విలువైన జ్ఞాన సంపద కొద్దిమంది వద్ద రహస్యంగా యుండిపోయింది. ఎంతో ఉన్నతమైన అటువంటి శాస్త్రం సాధారణ జనులకు అందుబాటులోనికి రావాలని, పండితులకే కాకా పామర జనానికి అర్ధమయ్యేలా జ్యోతిష్య శాస్త్ర పరిజ్ఞానం అందించాలనే సంకల్పం దైవక్రుపచే నా మదిలో రావటం వలన ఈ గ్రంధ రచనకు పూనుకోవటం జరిగింది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good