అలెగ్జాండర్ కు ప్రపంచాన్ని జయించాలనే కోరిక రూపొందించిన నేపథ్యం, అందుకు అతడిలోని సాహస పరాక్రమాలు, కఠోర సాధన, తన సైనికులను ఆత్మీయులుగా భావించి తనతో నడిపే విధానం, అతడు ఎదుర్కొన్న ఇబ్భందులు, కష్టాలు, అలెగ్జాండర్ సాహసాన్ని పరిగణించి అతడి పంచన చేరే రాజులను అతడు గౌరవించిన విధానం, పరాజిత రాజుల అంతఃపుర స్త్రీల పట్ల అతడి క్రూరత్వం మొదలగు ఎన్నో విషయాలు ఈ పుస్తకంలో రచయిత మనకు అందించారు. అలెగ్జాండర్ గావించిన జైత్రయాత్రలకు, వాటికి గురైన పలు దేశాలకు ఆయన మనల్ని తనతోపాటే తీసుకువెళతారు. - ప్రచురణ కర్తలు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good