గోపీచంద్‌ రచనా సర్వస్వం గోపీచంద్‌ శతజయంతి సందర్భంగా ప్రచురించిన రచనా సర్వస్వంలో నవలలు రెండవ భాగం...ఇందులో శిథిలాలయం - గతించనిగతం - ప్రేమోపహతులు గడియపడని తలుపులు - యమపాశం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good