బౌద్ధ దర్శనం బుద్ధుని జీవన క్రమాన్ని, బుద్ధుడు ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాన్ని సప్రమాణంగా ఉల్లేఖించింది. బౌద్ధతత్వ శాస్త్రానికి మూల గ్రంథాలన్నింటిని పరిశోధించి  రాసిన సిద్ధాంత గ్రంథమిది. రచయిత భారతీయ తత్వశాస్త్రాల అధ్యయన పరుడు. వైదిక బ్రాహ్మణ సంస్కృతికి ప్రత్యామ్నాయంగా వచ్చిన సిద్ధాంత గ్రంధం ఇది. హేతువాదులు, సామ్యవాదులు, దళిత బహుజనులు తమ జీవన క్రమాన్ని పునరుజ్జీవింప చేసుకోవడానికి ఈ గ్రంథపఠనం ఉపకరిస్తుంది. ఇది ఆంగ్ల భాషలో 'బుద్ధిస్ట్‌ ఫిలాసఫీ' అనే పేరుతో ప్రసిద్ధిలో వుంది. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good