ఒకచోట స్తిరంగా నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోకుండా తిరుగుచుండె వ్యక్తుల్ని దేశ దిమ్మరులు అని పిలుస్తారు. దేశ దిమ్మరులను సమాజంలో సానుకూల ధోరణి నిర్మానాత్మకత లేనివారుగా భావించటం సాధారణం. మూడు దశాబ్దాలకు పైగా దేశ, విదేశాలు తిరిగిన రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ ఒక చోట స్థిరనివాసం యెర్పరుచుకొణి జీవిం చలేదు . తనకంటూ ఏమి మిగులుచు కోలేదు. ఆయినా ఆయననను దేశ దిమ్మరిగా పిలవ లేము. తిరిగే రాయితో పోల్చ లేము. రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ విజ్ఞాన్ని , మానవ వికాసాన్ని, దేశపు ఉన్నతిని , దేశ ప్రజలు అభివృద్దిని కాంక్షిస్తూ, దానిని ప్రచారం చేస్తూ తిరిగారు.
అందుకే దేశదిమ్మరి కాని ఓ దేశదిమ్మరి జీవితాన్ని మీముందు ఉంచే ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం చదవండి. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good