రేపు  చేయాలనుకునే పని ఈ దినమే చెయి.
నేడు చేయాలనుకున్న పని ఇప్పుడే చెయి.

కలలు కనండి, బాగా కలలు కనండి. అందమైన కలలు కనండి. కలలు కొత్త ఆలోచనలు రేపుతాయి. మన శక్తీ పెంచుతాయి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good