లోకంలో మంచి రచయితలూ ఉంటారు. గొప్ప వ్యక్తిత్వం కలిగిన మనుషులూ ఉంటారు. కానీ మంచి రచయితా, గొప్ప వ్యక్తీ ఒకడే అవడం చాలా అరుదుగా జరిగే విషయం. అటువంటి అరుదైన మనిషి లక్ష్మణరావుగారు. అరుదైన రచన  'అతడు-ఆమె'. లక్ష్మణరావుగారి వ్యక్తిత్వాన్నీ ఆయన రచనల్నీ విడదీసి చూడలేం. ఆయన రచనలు ఆయన వ్యక్తిత్వంలో ఒక భాగం. ఆయన రచనల సారాంశమే ఆయన వ్యక్తిత్వం.
జాతీయోద్యమ నవలగా, స్త్రీ పురుష సంబంధాలను చర్చించే నవలగా 'అతడు-ఆమె'కు తెలుగు సాహిత్యంలో విశిష్టమైఊన స్థానం వున్నది. జాతియోద్యమాన్ని  గురించి కేవలం ఆవేశంతో ఉత్సాహంతో రాసిన నవల కాదు. జాతీయోద్యమాన్ని గురించి ఎంతో అధ్యయనం చేసి రాసిన నవల.  'అతడు-ఆమె' నవలలో లక్ష్మణరావుగారు ఎన్ని విషయాలనో చర్చించారు. ఎన్ని విషయాల గురించో మన కళ్ళు తెరిపించారు. ఐతే ఈ నవల మొత్తంగా సాధించిన ప్రయోజనం ఏమిటీ? ఆ నవల ప్రభావం పాఠకుడిపై ఎలా ఉంటుంది? ఈ నవల చదవక ముందూ, చదివిన తర్వాత పాఠకుడి మనసులో వచ్చే మార్పులేమిటి అని ఆలోచిస్తే, 'అతడు-ఆమె' నవల పాఠకుల సంస్కారాన్ని పెంచడంలో ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఆ నవల చదివే వ్యక్తులు కొంచెం నిజాయితీ ఉన్నవారైతే చాలు - ఆ నవల చదివాక ఎంతగానో సంస్కరించబడతారు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good