ఈ యావత్ప్రపంచం అబద్దం...

ఏదీ శాశ్వతం కాదు..

నేనన్నది కూడా పిచ్చి భ్రమ మాత్రమే..

సత్యమై, నిత్యమైనది వేరే వుంది.

దాన్ని పొందుదామన్నది ఎంత అసహ్యమైందీ ?

దీనికీ, ఈ సోకాల్డ్‌ అసత్యానికి ఆవల ఏదైనా ఉండొచ్చు.

అది సత్యమై తీరాలా ?

దాన్ని కూడా దాటి వెళ్లాలన్న కామన

మనిషన్న వాడికి కలక్కుండా వుంటుందా?

ఈ అసంబద్ధమైన ఆలోచన్నే తుడిచి

అవతల పారేసే శక్తే మనకుంటే ఎంత బావుణ్ణు...

కానీ, సుప్త చేతననబడే ఈ

సబ్‌ కాన్షస్‌ మైండ్‌ వున్నంత వరకూ...

ఈ చీకటి అరుపులు తప్పవేమో !

పేజీలు : 154

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good