నాకు ముక్కు మీద కోపం వున్నప్పుడో, నేను బెంగతో నిట్టూర్చినప్పుడో, కంటి కొసల్ని నీటి బొట్లు తళుక్కు మన్నప్పుడో ఎలా వస్తుందో, కవిత్వం నాముందు వాలిపోతుంది. ఆమె పరామర్శకు చిహ్నాలే 'పంచమ వేదం', 'నాన్న సైకిలు', 'పసుపు జాబిల్లి' కవితా సంకలనాలు.
ఇప్పుడు కోపం, బెంగా, దు:ఖం కలగలిసిపోయాయి. ఆమె నన్ను వదలనన్నది.
ఫలితమే ఈ 'ఆది పర్వం'.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good