కశ్మీరి చమన్,
బచ్చలి మెంతికూరలను తరుగుకొని ముద్దగా నూరుకోవాలి, పనీరును ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఒక బాణలిలో కొంచెం నేయి వేసి వేపుకొని పన్నీరును ప్రక్కన పెటుకోవాలి .

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good