వందే గణేశం భుజగేంద్ర
సమస్త భక్తాలి కృతాతి తరుణం
విశ్వంభ రా సంస్థిత లోక రక్షణం
మదీయ పాపౌఘ తమ స్సుపూషణం 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good