దాంపత్యంలో, సమాజంలో, చదువు సంధ్యల్లో స్త్రీ సమానత్వం అమలుకు వస్తేగాని నేడున్న ఒంటెత్తు పోకడపోయి సమాజ సమగ్రాభివృద్ధికి, నూతన సంస్కృతి కీ మార్గం సుగమం కాదు. నివురు గప్పి, అణగారి వున్న మహిళా శక్తి నూరుపువ్వుల వలె వికసించాలి. ఆ అవసరాన్ని గుర్తింపుకు తెచ్చేందుకు మూర్తిగారు కష్లపడి పరిశోధించి రచించిన ''సామాజిక పరిణామంలో స్త్రీ`` అన్న పుస్తుకం ఎంతైన ప్రయోజనకారిగా వున్నది.  -మోటూరు హనుమంతరావు 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good