ఈ బుక్ లో అన్ని స్థాయి విద్యార్ధులకు సంబందించిన సూత్రాలు పొందుపరచబడినవి. గణన చిహ్నాలు... భాజనీయతా సూత్రాలు... లాభ నష్టాలు ...మాత్రికలు... శేడులు... మొదలైనవి..

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good