మహికి చైత్రతో వుండే అనుబంధం

యెంత ప్రాచీనమో అంత నిత్యనూతనం...

చైత్రాగమనంతోనే మహి

చిగుర్చుతుంది. పూస్తుంది. మెల్లగా ఫలిస్తుంది.

యిదే కదా వసంతమంటే.

Pages : 297

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good