ఆధునిక సాహిత్య ప్రక్రియలో, వ్యాసము ప్రధానమైనది. ఆంగ్ల భాషా పరిచయము వల్ల నేడు తెలుగు బాషలో వ్యాసము అందచందాలు సంతరించుకొన్నది. ఈనాడు రచన వాజ్ఞ్యమునా వ్యాసము మకుటాయమానము.
మానవుని మనోగాతభిప్రయములను, పరులకు చెప్పుటకు ఉపయోగించు ప్రక్రియయే వ్యాసము. "వ్యాసము" అనగా విభాజించుతాయని అర్దము.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good