యోగాసనాలు వేసే ముందు ఈ నియమాలు పాటించాలి.
ఉదయం స్నానంతరం యోగాసనాలు వేయడం మంచిది. దీనివలన శరీరం కాంతి వంటమౌతుంది, ఎక్కువ శబ్దాలు, గొడవలు లేకుండా ఉండాలి. గాలి, వెలుతురూ ధారాళంగా ఉండాలి. యోగాసనాలు వేసేటప్పుడు మాట్లాడకూడదు. మరే ద్రుష్టి ఉండకూడదు. దృష్టంతా ఉపిరి బిగాపట్టుట, వదులుత మీద ఉండాలి. శుబ్రం చేసుకొని, నేలమీద యోగాసనాలు వేయాలి. క్రింద గుడ్డ వేసుకోవాచు. ఆహారం మితంగా తీసుకోని యోగాసనాలు వేయాలి. అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు యోగాసనాలు వేయకూడదు. ఆసనాలు వేసేముందు, అయిన తరువాత విధిగా శవాసనం వేయాలి. అవసరాన్ని బట్టి, వాటికీ సంబంధించిన ఆసనాలను ఎక్కువ వేయాలి. ఆసనాలను త్వర త్వరగా వేయకూడదు. ప్రతి ఆసనాన్ని ముందు కొంత విశ్రాంతి ఉండాలి. ఆయ ఆసనాలను బట్టి చూపులు ప్రయోగించాలి. స్త్రీ ఋతు సమయంలో ఆసనాలు వేయకూడదు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good