ఎందుకు? ఏమిటి? ఎలా?' ఈ మూడు ప్రశ్నలు జ్ఞాన బీజములు. ఈ ప్రశ్నా బీజాలు మనిషి మెదడులో మొలకెత్తినచో ఆ మనిషఙ మహా వృక్షము వలె మహాజ్ఞాని కాగలడు. కాని ప్రశ్నా బీజాలు మొలకెత్తని మనిషి మెదడు ఒక విధముగా సారం లేని మట్టి లాంటిది. ఎందుకంటే 'ప్రశ్న తోడ బుట్టున్‌ జ్ఞానంబు' అన్నారు. ప్రశ్నించడం చేతకాని వాడు చలనం లేని రాయితో సమానం.
'నేను ఎక్కడ ఉన్నాను?' అని ప్రశ్నించుకుంటే నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలుస్తుంది. ప్రశ్న దారి చూపిస్తుంది. కాని 'నేను ఏమి చెయ్యాలి?' అని ఎవ్వరినీ అడగకు. ఎందుకంటే నీకంటూ ఒక క్లారిటీ వుండాలి.
కపిలవస్తు లేక లుంబిని (ఇప్పుడు నేపాల్‌) లో పుట్టిన సిద్ధార్ధుడు ఒక రోజు పుర వీధులలో రధం మీద సంచరించుచు తెల్లజుట్టుతో కర్రపట్టుకొని వంగి నడుస్తున్న ఒక ముసలివాణ్ణి, నలుగురు మోస్తున్న ఒక శవాన్ని, ఒక బిక్షగాణ్ణి చూసి చలించి పోయి 'అసలు మనిషి దు:ఖానికి కారణం ఏమిటి?' అన్ని ప్రశ్నించుకున్నాడు. అంతే ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం కోసం తపస్సు చేసి జ్ఞానాన్ని పొంది సిద్ధార్ధుడు బుద్ధుడుగా మారాడు. ఒక ప్రశ్న యువరాజు సిద్ధార్ధుడును బుద్ధునిగా మార్చింది.
దారి దోపిడి చేసి తన కుటుంబాన్ని పోషించుకునే ఒక బందిపోటు 'నేను ఏమిటి?' అన్ని ప్రశ్నించుకున్న తరువాత తపస్సు చేసి వాల్మీకిగా అవతారమెత్తి రామాయణాన్ని రచించాడు. ఒక ప్రశ్న బందిపోటును ఒక మహాకవిగా మార్చింది.
ప్రపంచంలో ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్న ఎన్నో సౌకర్యాలు మరియు సాధనాలు ప్రశ్న నుంచి ఉద్భవించినవే. ప్రశ్న మానవ శోధనకు మూలం. అసలు ప్రశ్నే లేకుంటే మనుగడే లేదు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good