కథలు చిన్న చిన్న వయినా గాని, ప్రతి ఒక్కటి సునిశితమయిన సందేశాలిచ్చాయి. ఉదాహరణకి 'కళ్యాణి' కథలో కళ్యాణి తనకు అన్ని రకాలుగా నచ్చిన వరుడు ఆనంద్‌ని ఒకే ఒక్క కారణంతో పెళ్ళి చేసుకోవడానికి తిరస్కరిస్తుంది. అతను తనను ఇష్టపడ్డానని చెప్పినా, తరవాత కూడా ఇంకా కొన్ని సంబంధాలు చూసి వచ్చి పెళ్ళి చేసుకుంటాననడం, స్త్రీజాతిని వస్తువులుగాను, ఆత్మగౌరవంలేని వాళ్ళు గాను చూసినట్లుందని వద్దనేస్తుంది. ఆ రోజుల్లో ఆడపిల్లల దుస్థితి మీద ఇది ఒక రకంగా తిరుగుబాటు చేయడమే. ఇంత పెద్ద సందేశాన్ని కళ్యాణితో రెండు వాక్యాల్లో చెప్పించేసారు రచయిత....

పేజీలు : 140

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good