వాళ్ళు నలుగురు!
కాలేజీ రోజుల్నుంచీ వున్న ప్రాణస్నేహం ఆ నలుగుర్నీ
ఆ తర్వాత కూడా సన్నిహితంగా బంధించి వుంచింది.
ఒకరికి చిత్రలేఖనంలో అభినివేశం!
మరొకరికి సంగీతంపై అభిరుచి!
ఇంకొకరికి పుస్తక పఠనాభిలాష!
ఆ ముగ్గురి ఇష్టాలపై రెట్టింపు ఇష్టాన్ని పెంచుకుంది
నాల్గవ నేస్తం!
ఆ ప్రభావంతో...
''స్నేహం, ప్రేమ నాజీవితాశయం'' అని చెప్పుకున్న
సహజకి ఆతర్వాత
ఎదురయిన అనుభవాలేమిటి?
చివరికి ఆమె - ''చిన్నప్పటి నుంచీ మీరే - పాటలు పాడీ,
బొమ్మలు వేసీ, దొరికిన పుస్తకమల్లా నా చేత చదివించీ, నా కీ
పిచ్చి ఎక్కించారు. ఇపుడు మీరు హాయిగా సంసారాలు
చేసుకుంటుంటే నేనింకా ఈ పిచ్చిలోనే పడి కొట్టుకుంటున్నాను''
అని ఎందుకు అనవలసి వచ్చింది.
ఆమె అలా తన స్నేహితురాళ్ళపై మోపిన
ఆ అభియోగంలోని వాస్తవం ఏమిటి?
మన పురుషాధిక్య సమాజంలో వివాహానంతరం స్త్రీ జీవితం చెందే పరిణామాల్ని, భిన్నస్వభావాలు గల భర్తలకనుగుణంగా భార్యలు అవలంభిస్తున్న రాజీ మార్గాల్ని ఆలోచనలు రేకెత్తించే విధంగా చిత్రించిన ఓల్గా  రచన ''సహజ''.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good