క్షరాలు అంటే నశించేవి, చంచలమైనవి అని అర్ధం. వాటికి అజ్ఞానంతో నిండినవి అనే అర్ధం కూడా వుంది. క్షరాలు కానివి - అక్షరాలు. కనుక అక్షరాలు అంటే అ, ఆ, ఇ, ఈ మొదలైన అక్షరాలు మాత్రమే కాదు, ఎన్నటికీ నశించనివీ, ఎటువంటి మార్పులకీ లోను కానివి. నిత్యాలై, అనంత సత్యాలై ఆణిముత్యాలై నిరంతరం నిలచి వుండగలిగేవి. అంతేకాదు, అక్షరాలు అక్షయమైనవి కూడా. యుగాలు మారినా, జగాలు మాచినా, అక్షరాల ఉనికి దెబ్బతినదు. గొప్పదనం కొంచెమైనా తగ్గదు. అక్షరానికి ఆత్మ అనే అర్ధం కూడా వుంది. కాబట్టి ఆత్మలాగే, అక్షరాలకి సయితం మృత్యువు వుండదు.

ఉదయం లేవగానే మనం ఎంతో ఆత్రంగా చదివే వార్తా పత్రికలోని అధికభాగం విలువ, ఆ సాయంత్రమో, మర్నాడో యింకో పత్రిక రాగానే, చాలావరకు తగ్గిపోతుంది. అలాగే, ఏ కొద్ది పుస్తకాలో తప్ప అధికభాగం ప్రచురణలు పునరపి పఠనం...పునరపి పఠనంకి నోచుకోలేక పోతుంటాయి. జాన్‌ రస్మిన్‌ అన్నట్లు ప్రపచంలో ఎన్నో పుస్తకాలు తాత్కాలిక విలువలనీ కలిగి వుంటే, కొన్ని పుస్తకాలు మాత్రం మారే కాలంతో మారని విలువుల వుండటం వల్ల శాశ్వతంగా నిలిచి పోతుంటాయి.

అలా శాశ్వతంగా నిలిచిపోయేవే - అక్షరాలు!

సత్వరమైన జగత్తులో అసత్వరంగా ఉండిపోయే అక్షరాలు విశ్వవ్యాప్తంగా ఎందరో మహానుభావులు అందించిన అద్భుతమైన సూక్తుల సారం నిండిన కమ్మదనాలు!!!

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good