సంస్కృత మహాగ్రంధాల్లో, వాడుక భాషలో నేననువదిన్చాబునుకున్నవి మూడు. వాటిలో వాల్మీకి రామాయణం వొకటి. నే నది సుమారు పది సంవత్సరాల్ కిందట అనువదించాను.
రెండోది యీ మహాభారతం. ఇది వ్యసప్తోక్తం. విరాట పర్వంతో ప్రరంబించానిది.
రామాయానం మళ్ళి మళ్ళి చదివి క్షుణ్ణంగా బోధపరచుకున్న మనిషి పుర్వపురుషుడు అవుతాడు. మనుష్యజన్మ ఎత్తినండుకిది మొదట సాధించుకోవలసిన అంతరువు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good