ప్రతివ్యక్తి దైనందిన  జీవితంలో గణితం తప్పనిసరి అయినది. నేడు ప్రతి విద్యార్ధి తప్పనిసరిగా గణితం పట్ల అవగాహన లలిగి ఉండాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. గణితం పట్ల కుతూహలం కలిగిస్తూ విద్యార్దులలో సృజనాత్మకతను పెంచే విధంగా గణితం లో వున్నా సులభ మార్గాలు, గణితంలోని అంకెల అమరికలోని అందాలు, కొంచెం ఆలోచిస్తే అంకెలతో చేయగల అద్బుతాలు, గుణకారాలలో రకాలు, వర్గాల - వర్గ మూలాలు, ఘనాలు, ఘన మూలాలు కనుగొనుటలో సులభ మార్గాలు తమాశాలేక్కలు , మాథ్స్ క్విజ్ కి సంబందించిన అనేక ప్రశ్నలు సేకరించి ఈ పుస్తకంలో పొందుపరచాటమైనది . విద్యార్ధులు ఈ పుస్తకంలోని గాణితాంశాలను ప్రాక్టిస్ చేస్తే వేగవంతంగా జవాజులు చెప్పగల్గుతారు .

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good