ఎవరో వస్తారని, ఎదో చేస్తారని, తమ జీవితాలని మారుస్తారని చేయూత కోసం చూస్తారు తప్ప, ఎదో ఒక ప్రయత్నం చేసి జీవితంలో స్వయంకృషితో పైకి ఎదగాలని ఆలోచించారు. ఎవరైనా జీవితంలో ఎదగాలనుకుంటే ఒక చక్కని లైఫ్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఎవరురారు, ఏమి చేయరు, తామే అడుగు ముందుకు వేయాలి... అనే స్ధిర సంకల్పాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. అత్యున్నత స్ధాయికి ఎదిగిన మహనీయులు, ప్రముఖ జీవితగాధాలు స్పూర్తితో విజయం సాధించాలి. ప్రపంచ విజేతగా నిలిచి ముందు తరాల వారికీ స్పూర్తిగా నిలవాలి. అంతేగాని అర్ధంలేని ఉహాలు, ఆలోచనలతో కాలాన్ని వ్యర్ధం చేసి జీవితాన్ని వృద్ధ చేసుకోగుడదు. స్ధిర సంకల్పంతో, ఏక దీక్షతో గమ్యం చేరగాలగాలి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good