నేను నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా - 1963  నుంచి ఇప్పటివరకూ వివిధ పత్రికలకు రాసిన అసంఖ్యాక వ్యాసాల్లో కొన్నిటిని ఏరి ఈ "విజ్ఞాన రేఖలు " గా పాఠక లోకానికి సమర్పిస్తున్నాను . కొద్ది వ్యాసాలు మాత్రం ఏ పత్రికలోను రానివి. ఈ వ్యాసాలన్నీ అప్పటికి, ఇప్పటికీ, ఎప్పటికి ఆసక్తి దాయకంగా, విజ్ఞాన దాయకంగా వుండే వ్యాసాలే ! ఒక రకంగా ఈ పుస్తకం వివిధ అంశాల వ్యాసమాలిక-మనం- మన ఆరోగ్యం, వితలు -విద్దోరాలు, మహనీయుల ముచ్చట్లు ,వ్యక్తిత్వాల , నియంతలు - నరహంతకులు, దేశ విదేశాల్లో పెళ్ళిళ్ళు విశేషాలు వగైరా గురించి ఆసక్తి దాయకంగా వివరించే విషయాలే ! ఈ అంశాలన్నీ ఎల్లకాలాలకు పనికి వచ్చే విజ్ఞాన రేఖలే !
ఈ వ్యాసాల్లో అయిదారు అంశాలు గత కాలానికి సంబంధించి నావే అయినా వాటికి కూడా కాల దోషం లేదు. యందు వలనంటే - 1999 లో మూడో ప్రపంచ యుద్ధం ఖాయం - వ్యాసం ద్వారా జ్యోస్యంలో నిజా నిజాలు తెలుస్కోవచ్చు. మాజీ సంస్థానాధీశుల హక్కులు - వ్యాసం ద్వారా ఆనాడు వారికి కొద్ది వేలు, లక్షలు భారణాలు గా చేల్లించడానికి కి భారంగా భావించిన మన పాలకులు నేడు లక్షలు, కోట్లు ఫించన్లుగా , రాయితీలుగా పొందటం ఎలాంటి న్యాయమో పాఠకులు గమనించ వచ్చు. అలాగే గిట్టుబాటుగాని వ్యవసాయం వ్యాసాలు 40 సంవత్సరాల క్రిందటివి అయినా ధరల లో మార్పు తప్ప, ఈ నాటికీ రైతుల దుస్థితి లోగడలాగానే వుండటం గమనించవచ్చు.వివిధ పత్రికలలో వచ్చిన ఈ వ్యాసాలను పుస్తకంలో ప్రచురించ టానికి అనుమతించిన ఆయా పత్రికాధిపతులకు కృతజ్ఞతలు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good