వెయ్యేళ్ళ చరిత్రను రాయాలనుకోవడమే సాహసం. అందులోనూ క్లుప్తంగా సామాన్య పాఠకులకు కావాల్సిన రీతిలో రచించడం మరీ కష్టం. చక్కగా, సమర్థవంతంగా, సులభ శైలిలో పాఠకులను చదివింపచేసేట్లుగా ఆసక్తికరంగా సాగింది ఈ రచన.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good