మానవుడు సంఘజీవి. భాష సాంఘిక అవసరం. భాషకు వాక్యము మూలము. వాక్యానికి క్రియ ప్రధానమైనది. 'verb' లేకుండా వాక్యము ఉండదు.
Imperative sentencceలో subject లేకపోయినా verb మాత్రం తప్పకుండ ఉంటుంది. మనిషికి Heart ఎంత ముఖ్యమో వాక్యానికి 'verb' అంత ముఖ్యం.
'Verbs in a Daily use' అనే పుస్తకంలో verb గురించి సవివరంగా వ్రాయటం జరిగింది. ఈ పుస్తకాన్ని విద్యార్దులు చక్కగా చదివితే వారు ఎంన్నో విషయాలను చక్కగా వ్రాయటానికి, మాట్లాడటానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్దనతంతో ఎంత మాత్రం సందేహం లేదు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good