"రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ" (1893- 1979) సంస్కృత, ప్రాకృత, కర్ణాటక భాషా పండితులుగా సంగీత విద్వాంసులుగా ప్రసిద్ధికెక్కిన రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ గారు మైసూరు పహారాజ కళాశాలలో తెలుగు పండితులుగాను, తిరిపతి దేవస్థానంలో అన్నమాచార్యుల రచనల పరిష్కర్తగాను, వుద్యోగించినారు. వీరు 1928లో అనంతపురం నందు వేమన పై ఇచ్చిన సుప్రసిద్ధ ఉపన్యాసాల సంకలనమే ఈ గ్రంథం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good