మనకు ముందు ఈ భూమ్మీద నివసించి
భవిష్యత్తరాల కోసం తమ అనుభవాలనూ,
సంపదల్నూ, భాషలనూ,
భావాలనూ తమ సర్వాన్నీ
భద్రపరిచిపోయిన వందల, వేల,
లక్షల మంది మహానుభావులకు
శతసహస్ర నమస్సులు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good