సమాజ పరిణామంలో వర్గం పాత్ర, ప్రాముఖ్యత అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే రచనల సంకలనం ఇది. సమాజంలో వ్యక్తులకు, సమూహాలకు లింగ, వర్ణ, జాతి, మతం, ప్రాంతం తదితర పలురకాల గుర్తింపులుంటాయి. ఇవేవి ఉన్నప్పటికీ అనిష్ట్ర్నంటిలోకి కీలకమైనది వర్గమే. ఎందువల్లనంటే ఏ సమాజ మౌలిక స్వభావం అయినా అది ఏ ఉత్పత్తి విధానం మీద ఆధారపడింది అన్న విషయంపైనే నిర్థారింపబడుతుంది. ఒక వ్యక్తి ఆ సమాజంలోని ఉత్పత్తి శక్తులతో ఎలాంటి సంబంధం ఉంది అన్న అంశంపై ఆ వ్యక్తి ఏ వర్గానికి చెందాడన్నది తెలుస్తుంది. సమాజం సమూలంగా మార్పు చెందడంలో మౌలిక పాత్ర వహించేది వర్గాలు, వర్గపోరాటమే. రకరకాల అస్తిత్వవాదాలు ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చి, విచ్ఛిన్న వేర్పాటువాద ఉద్యమాలకు సైతం వూతమిస్తున్న నేటి తరుణంలో వర్గవిశ్లేషణ ప్రాధాన్యత ఎంతైనా ఉంది. దానికి ఈ పుస్తకం సముచితమైన రీతిలో దోహదపడుతుంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good