'మనిషి మట్టిలోనే పుడతాడు. మట్టిలోనే కలిసిపోతాడు. మట్టికీ, మనిషికీ వున్న విడదీయలేని అనుబంధం అలాంటిది. అందువల్ల ఏమట్టికీ తనకూ ఎంత వరకు ఋణముంటుందో అంతవరకే మనిషి ఆ మట్టిమీద పవళిస్తాడు. ఆ మట్టిలో ఊరిన నీళ్ళు తాగుతాడు. ఆ మట్టి మీదనుంచీ వీచేగాలి పీలుస్తాడు. ఆ ఈణం తీరిపోయాక యింకో చోటుకి పోతాడు. అక్కడా ఆ మట్టికీ, ఆ నీటికీ, ఆ గాలికీ ఎంతవరకు ఋణం వుంటుందో అంతవరకు ఆ మట్టిమీదే జీవిస్తాడు. చివరికి ఈ లోకం ఋణం ఎక్కడ తీరిపోతుందో అక్కడే ఆ మనిషి అదేమట్టిలో కలిసిపోతాడు. వలస జీవుల్ని ఈ తాత్త్వికతే పట్టి బతికిస్తుంటుంది. ఈ జీవిత సత్యాన్ని తెలిపే ఓ మట్టిమనిషి యథార్థ, వ్యథార్థ జీవిత చిత్రణే. సాంస్కృతిక, తాత్త్విక రచయితగా ప్రసిద్ధుడైన డా||వి.ఆర్‌.రాసాని కలంనుంచీ జాలువారిన అరుదైన, విశిష్టమైన నవల ఈ 'వలస'.

Pages : 211

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good