ఈ బుక్ లో ఉర్దూ అక్షరాలూ... చదవటము, వ్రాయటం....రెండుక్షరాల పదాలు... మూడు అక్షరాల పదాలు... నామవాచకం ...సర్వనామం......భూతకాలం....వర్తమాన కాలం...భవిషత్ కాలం. ..పనిచేయడానికి ఆదేశించే పదాలు...వారముల పేర్లు...మానవ శరీర భాగాలు పేర్లు...కాలముల పేర్లు...కుటుంబములోని వ్యక్తుల పేర్లు....పండ్ల పేర్లు... జంతుల పేర్లు... ఋతువుల పేర్లు...వ్యవసాయం లో వాడే పేర్లు.... లెక్కింపు పదాలు.. విద్యకు సంబంధించిన విషయాలు...వృత్తులు... హోదాలు.. కొలతలు-పరిమాణం.. భావాలు. విశేషణం ...నిర్మాణ సామాగ్రి.. వాహనాల పేర్లు.. కోర్ట్.. వ్యాదులు.. ప్రశ్నాలు...etc..

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good