ఈ పుస్తకంలో ఉపనిసత్తుల సారం, ఇసవస్యోపనిషత్తు, తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తు, జీవన విద్య (శిక్ష వల్లి), మనిషి, భగవంతుడు, కతోపనిశాట్, మరణాంతరం, ఈ ఉపనిషత్తు మనకెలా ఉపకరిస్తుంది?, ప్రశ్న ఉపనిషత్తు, చందోగ్యపనిషత్తు, స్వేతస్వేతర ఉపనిషత్తు, బ్రుహదారణ్య కోపనిషత్తు, ముండ కోపనిషత్తు, మాండుక్య ఉపనిషత్తు, అనుబంధం, ఐతరే యోపనిశాట్, కేనోపనిషత్తు (ఎవరిచే), కైవల్యోపనిషత్తు, నిత్యజీవితంలో ఉపనిషత్తు ప్రయోజన, భావన, భూతదయ, ప్రతిభ వంతులకు మహాకాలుని పిలుపు, జీవన సాధన యొక్క స్వరియ సూత్రాలు, దేముని మందహాసం గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good