ప్రథమ సోషలిస్టు రాజ్య నిర్మాత, అంతర్జాతీయ కమ్యూనిస్టు నేత స్టాలిన్ జీవితంలో వివిధ ఘట్టాలపై రచనలు సంకలనం ఇది. గతంలో వున్న స్టాలిన్ జీవిత చరిత్ర పుస్తకాలకు , రాజకీయ గ్రంథాలకు కొంత భిన్నమైంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good