ఇరవై సంవత్సరాల నాటకానుభవం వుండీ ఎవరూ సాధించని బహుమతులు సాధించి కూడా ‘నట శిక్షణాలయం’ లో ‘నటన’ ఏ విధంగా బోధిస్తారో తెలుసుకోవాలని ‘రిపర్టరీ’లో విద్యారిష్ట్ర్థగా కూర్చున్నాను.

ఇక్కడ నేను అనుభవించి ప్రదర్శించిన ఫీలింగ్సే అక్కడ బోధించారు.

కాకపోతే వాటికి టెక్నికల్‌ పేర్లు వుంటాయ్‌!

అందుకే 50 ఏళ్ళ నాటక, సినిమా, టెలివిజ్‌ ‘‘అభినయ అభ్యాసాల్ని’’ నట విద్యార్థుల కోసం పుస్తకంగా రాసారు రచయిత.

పేజీలు : 296

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good