'తొలివైద్యులు' గ్రంథం చరిత్రా? అవును చరిత్రే

ఆత్మ గౌరవ చిహ్నమా? అవును ఆత్మ గౌరవ చిహ్నమే

సమాజాభ్యుదయోద్దిష్టమా? అవును సమాజ అభ్యుదయ ఉద్దిష్టమే

ఇది మంగళ కులస్థులకు మేలుకొలుపా? అవును మేలుకొలుపే

శూద్ర వృత్తికులాల చైతన్యానికి కరదీపికా? అవును కరదీపికే

- ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్‌

Pages : 127

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good