'తిండిపోతు దయ్యం జానపద కథలు' కథా సంపుటిలో ఇదేం సావురా దేవుడా, మూడు టెంకాయలు, శ్రీ మద్రమారమణ గోవిందా... హరీ!, చిటికెల పందిరి, అనుభవమే అన్నీ నేర్పిస్తుంది, అమ్మో... ఇది సామాన్యురాలు గాదు, మంత్రి - సేవకుడు, ఒకళ్ళను మించిన ఘనుడు ఇంకొకడు, మిడత, మనిషిగా మారిన గాడిద, పిరికివానితో చేతులు కలపకు, తిండిపోతు దయ్యం, ఇసుక తక్కెడ - పేడ తక్కెడ అనే 13 జానపద కథలు ఉన్నాయి.

పేజీలు : 64

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good