మీరు స్టూడెంటా ? .... మీరు స్కాలరా ?
మీరు ఉద్యోగా?... మీరు అన్ ఎంప్లాయా ?
మీరు వ్యపారా?.  ... మీరు సెల్ఫ్ ఎంప్లొయా ?
మీరు కుమారి/ శ్రీమతి/ గృహిణి ?...
ఆదా మగా ఎవరైనా కావచ్చు! కాని యావన్మందికి అతి ముఖమైనది టైం మేనేజమేంట్
కలంతో పోటీపడి పరుగులు తీసే మనస్తత్వం మీకు లేకపోతె, మీరు వెనుకబడి పోవడం ఖాయం!
మనం ఆలా ఎదుకు కాకూడదు ?... అని ఆలోచించడమే టైం మానేజ్ మెంట్ కు తోలి పునాది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good